Elszámolási és forintosítási információk

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, tekintse meg az alábbi elszámolási és forintosítási összefoglalónkat!

Hogyan történik az elszámolás? - Porsche Bank elszámolási tájékoztató film

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Porsche Bank Zrt. 2015. június 02. napján közzétett, az elszámolásról szóló értesítő levelek megküldésének teljesítéséről szóló hirdetményét visszavonja és a módosuló határidők miatt új hirdetményt tesz közzé. A hirdetmény közzétételétől számítandó jogorvoslatok esetében a határidő a módosított időponttól számítandó.

Budapest, 2015.06.19.

Porsche Bank Zrt.

Közzététel tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti elszámolás megküldéséről

MNB által kiadott tájékoztatók

Kérelem, panasz és egyéb nyomtatvány minták

*Az 58/2014. (XII.17) MNB rendelet 7.§ alapján az "Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez" című nyomtatványt kizárólag postai úton vagy személyesen az ügyfélszolgálatunkon lehet Bankunk részére (1139 Budapest, Fáy u.27.) megküldeni illetve átadni.

A meghatalmazott útján tett nyilatkozat esetén Bankunk a nyilatkozatot kizárólag az alábbi módon kiállított meghatalmazással együttesen tudja elfogadni:

a) Ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás
b) közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás
c) külföldön kiállított okirat esetén magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal (apostille) ellátott okirat.

Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták:

Bírósági polgári nemperes eljáráshoz szükséges nyomtatványok:

Az Országos Bírósági Hivatal a 11/2015. (VI. 15.) IM rendeletben foglaltak alapján az Elszámolási - ( 2014.évi XL.) és Forintosítási ( 2014.évi LXXVII. ) törvényben a Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványokat alakított ki.

Az űrlapok az alábbi honlapon elérhetőek:

http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai

Az űrlapok a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján keresztül is elérhetőek:

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok